Μελέτη – Επίβλεψη

Η ERGO TRUST αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης & την σύνταξη κάθε μελέτης οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Μελέτη κτιριακών έργων – Έκδοση αδειών δόμησης

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η έκδοση άδειας δόμησης βασίζεται σε δύο νέους νόμους οι οποίοι συνθέτουν ένα νέο ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο μελέτης και παρακολούθησης ενός νέου οικοδομικού έργου.

4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης

4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στην χρήση των συγκεκριμένων νόμων και οδηγιών, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση άδειας δόμησης προστατεύοντας σας από τις παγίδες και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα από την μη εφαρμογή των ως άνω νόμων.

Η παρουσία του μηχανικού

 • εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση των εργασιών,
 • πετυχαίνει την συνεργασία των κατάλληλων συνεργείων
 • την σωστή συνέχεια των εργασιών,
 • παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας του έργου
 • εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • τηρεί τον συμφωνηθέντα προυπολογισμό

Μελέτες για μιά άδεια δόμησης

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Ηλεκτρικών
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Καυσίμου Αερίου
 • Μελέτη Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου